گیاه آناناس زینتی

آناناس گیاهی است بومی برزیل و کلمبیا برگهای آن چرمی بلند و نیزه ای با نوارهای طولی کرم و سفید رنگ در لبه است حاشیه برگها خصوص با خارهای قرمز رنگ می باشد
هنگام پیدایش گل، قسمت میانی گیاه، تماما به رنگ قرمز در می آید. این گیاه از سن سه یا چهار سالگی تولید میوه کوچکی مانند آناناس معمولی می نماید که بسیار سخت و خشبی است و قابل خوردن نمی باشد اگر میوه آناناس چیده نشود برگ های جدیدی روی آن ظاهر می شوند.

آناناس زینتی – IVORY PINEAPPLE با نام علمی ANANAS COMOSUS VARIEGATUS از خانواده BROMELIACEAE – آناناس و بومی منطقه برزیل و پاراگوئه و کلمبیا می‌باشد.
نام های دیگر این گیاه: Ananas Comosus Variegatus

خاک و تغذیه: مخلوطی از دو قسمت تورب و یک قسمت خاک برگ
دمای ایده آل محیط : ۳۰ درجه سانتیگراد
آبیاری و رطوبت: مرطوب
نور محیط: متوسط

‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬از ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﻨﺰل ﺁﻧﺎﻧﺎس‬ ‫آﻤﻮزوس ، وارﻳﺘﻪ وارﻳﮕﺎﺗﻮس ‪Ananas Comosus , Variegatus‬‬ ‫اﺳﺖ .‬ ‫اﻳﻦ وارﻳﺘﻪ ) ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺳﺒﺰ آﻢ رﻧﮓ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮد که ﻟﺒﻪ‬‫هاﻳﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ هستند ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﻮﻩ همین ﮔﻮﻧﻪ‬ اﺳﺖ که در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ .‬ ‫ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﭘﺲ از ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻞ و ﻣﻴﻮﻩ دادن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺸﻮد .‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ هﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ، ﮔﻴﺎﻩ دارای ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪودأ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﮔﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ کوچکی ﺷﻮد .‬ ‫در رأس ﻣﻴﻮﻩ ﺟﻮاﻧﻪ ﻇﺎهر ﻣﻴﺸﻮد .‬ ‫ﺑﺮﮔﻬﺎی اﻃﺮاف ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ‬ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺪا آﺮدﻩ و ﺑﺮای ﻣﺪت کوﺗﺎهی‬ ‫ﺑﻜﻨﺎری ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺗﺎ کمی ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺁن در ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻦ ﻧﺮم و‬ ﺧﺎک ، ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد.‬ ‫ﻧﻮع ﺟﻮان ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﺑﻪ ﻧﻮر زﻳﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎج دارد اﻣﺎ‬ ﺁﻧﺎﻧﺎس ‪ Ananas‬ﻣﺴﻦ ﻧﻮر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد .‬ ‫ﺁب ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ دادﻩ ﺷﻮد .‬
آناناس زینتی به نور متوسط، هوای گرم، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت نسبی ۵۰ تا ۷۰ درصد خاک کمی اسیدی احتیاج دارد
کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۱ گرم در لیتر ، هر دو هفته یکبار، از فروردین تا شهریور ماه، مورد استفاده قرار داد.
مخلوطی از دو قسمت تورب، یک قسمت خاک برگ و کمی، خاک مناسبی برای این گیاه است
اگر رشد گیاه شما متوقف شد و یا از گل و میوه اثری نبود، باید بدانید، یا هوا سرد است و یا گلدان به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد.

برگهای زرد شده و لکه های قهوه ای در سطح زیرین برگ نشانه فعالیت حشره آفت است. اگر هفته ای یکبار با سم حشره کش نفوذی، طبق دستور، گیاه را سمپاشی کنید علایم بر طرف می شود
قهوه ای شدن نوک برگ و خشک شدن آن در اثر خشکی هوا یا کم آبی گیاه حادث می شود اگر مشاهده کردید برگ های خشک ، چروکیده و لوله شده است ، گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید و آبیاری را انجام دهید .و اگر برگها قهوه ای و چروکیده شدند گیاه را به محل خنکتری ببرید.

لکه های سوخته در وسط برگ، نشانگر این است که غبار پاشی گیاه در آفتاب انجام شده و برگها آفتاب سوخته شده اند . در این صورت برگهای از بین رفته را با کارد خیلی تیز حذف کنید . مواد براق کننده نیز برای گیاه مضر است و به برگها منظره زنگ زدگی می بخشد، پارچه نرم یا اسفنج مرطوب برای تمیزی برگها کافی است
آبیاری زیاد از هر قاعده برگهای گیاه آناناس را می پوساند و برگها ریزش می کنند و در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار آبیاری کافی است.

نگاه داری آناناس زینتی در آپارتمان بسیار مشکل است. گلدان آن باید درجای بسیار گرم و روشنی قرار بگیرد تا برگ ها رنگ زیبای خود رابه دست آورند. پس از تولید میوه نیز، برگ های اولیه به تدرج زرد شده و به جای آن پا جوش هایی به وجود می آیند که میتوانند تولید گیاه جدید بنمایند آناناس ابلق را می توان به دو روش تکثیر کرد. با استفاده از برگهای روزت که بالای میوه می رویند و پا جوشهایی که در اطراف پایه مادری به وجود آمده اند و روش اول کمی مشکل است.

در این روش، قسمت بالای میوه را به فاصله ۵/۱ سانتیمتر مانده به پایه برگهای روزت، بریده و به مدت یک روز در مکان دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید تا خشک شود، سپس در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده وبه آرامی داخل گلدان با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر ، حاوی کمپوست گدانی مخصوص بذر و قلمه قرار دهید. گیاه و گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و دمای را ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتی گراد، تا زمان ریشه دهی که ۲ ماه یا بیشتر طول می کشد، نگاه دارید.

در روش دوم، زمانی که پاجوشها به اندازه ۱۰ سانتیمتر رشد کردند، آنها را با یک چاقوی تیز از پایه مادری جدا کنید و هر پا جوش را در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده و به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی مخصوص بذر و قلمه بکارید آنگاه گلدان را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و خاک را مرطوب و دما را ۲۴ درجه سانتیگراد نگاه دارید ریشه دهی حدودا ۲ ماه طول می کشد. زمان تکثیر از اواسط بهار تا اواسط تابستان می باشد.

گردآوری شده توسط: مجله اینترنتی پر‌مطلب > گیاهان 

pormatlab.com

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن