مقدّمۀ حضرت‌ آية‌ الله‌ سيّد محمّد حسين‌ حسينيّ طهراني‌ PAGEREF _Toc71135378 \h 2

مقدّمۀ تنظيم كننده. PAGEREF _Toc71135379 \h 9

درس‌ اوّل‌ : لزوم‌ تشكيل‌ حكومت‌ اسلام‌ و تهيّۀ مقدّمات‌ آن‌ PAGEREF _Toc71135380 \h 10

درس‌ دوّم‌ : روابط‌ أكيد مؤلّف‌ با آية‌ الله‌ خيمني‌ در لزوم‌ تشكيل‌ دولت‌ اسلام‌ PAGEREF _Toc71135388 \h 22

درس‌ سوّم‌ : زنداني‌ كردن‌ آية‌ الله‌ خميني‌ و فعّاليّت‌ شديد مؤلّف‌ در استخلاص‌ از اعدام‌ PAGEREF _Toc71135399 \h 38

درس‌ چهارم‌ : امضاي‌ كاپيتولاسيون‌ در مجلسين‌ براي‌ مصونيّت‌ مشاورين‌ نظامي‌ آمريكا و سخنراني‌ شديد آية‌ الله‌ خميني‌ PAGEREF _Toc71135406 \h 51

درس‌ پنجم‌ : نامۀ مؤلّف‌ به‌ آية‌ الله‌ خميني‌ در بارۀ پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ و تدوين‌ رسالۀ بديعه‌ در وزان‌ زن‌ در اجتماع‌ ، و وجوب‌ بيعت‌ با حاكم‌ شرع‌ ، و نفوذ أحكام‌ وي‌ در مجتمع‌ PAGEREF _Toc71135412 \h 79

درس‌ ششم‌ : عدم‌ جواز تقليد بر مجتهد و لزوم‌ اجراي‌ حكم‌ حاكم‌ شرع‌ مطاع‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ اجتماع‌ عالم‌ اسلام‌ PAGEREF _Toc71135420 \h 94

صورت‌ نامه‌ حضرت‌ آية‌ الله��� سيّد محمّد حسين‌ طهراني‌ بحضرت‌ آية‌ الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ مدّ ظلّه‌ راجع‌ به‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ اساسي‌ PAGEREF _Toc71135425 \h 104

به‌همراه دعوت‌ نامه‌اي‌ كه‌ نزد مدعوين‌ باقي‌ مي‌ماند و پرسشنامه‌اي‌ كه‌ پس‌ از مطالعه‌ و تكميل‌ به‌ انجمن‌ رد مي‌كرده‌اند.