بزرگان، علما، شهدا

شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری

شهید بابک نوری

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید بابک نوری هریس

شهید بابک نوری هریس

#شهید_بابک_نوری_هریس دانشجوی غیور بسیجی در عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال سوریه به شهادت رسید.
شهید امیر سلیمانی

شهید امیر سلیمانی

#شهید_امیر_سلیمانی اصالتاً اهل روستای علیار از شهرستان آذربایجان تاریخ شهادت  ۴ اردیبهشت  ۱۳۹۹ در دفاع از مرزهای کشورم در مقابل…
شهید امیر سلیمانی

شهید امیر سلیمانی

#شهید_امیر_سلیمانی اصالتاً اهل روستای علیار از شهرستان آذربایجان تاریخ شهادت  ۴ اردیبهشت  ۱۳۹۹ در دفاع از مرزهای کشورم در مقابل…
دکمه بازگشت به بالا
بستن