کلمات انگلیسی با موضوع اعداد

طرز نوشتن و گفتن اعداد در انگلیسی را بیاموزید به همراه ترجمه فارسی و سایر لغات مرتبط

عداد اصلی 

zero صفر (در زبان محاوره ای برای بیان دما)
nil هیچ (برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
nought صفر (عدد صفر)
“O” صفر (مثل حرف انگلیسی اُ تلفظ میشود، در ارتباطات گفتاری به خصوص برای شماره تلفن استفاده میشود)
one یک
two دو
three سه
four چهار
five پنج
six شش
seven هفت
eight هشت
nine نه
ten ده
eleven یازده
twelve دوازده
thirteen سیزده
fourteen چهارده
fifteen پانزده
sixteen شانزده
seventeen هفده
eighteen هجده
nineteen نوزده
twenty بیست
twenty-one بیست و یک
twenty-two بیست و دو
twenty-three بیست و سه
thirty سی
forty چهل
fifty پنجاه
sixty شصت
seventy هفتاد
eighty هشتاد
ninety نود
one hundred ، a hundred صد
one hundred and one ، a hundred and one صد و سه
two hundred دویست
three hundred سیصد
one thousand ، a thousand هزار
two thousand دوهزار
three thousand سه هزار
one million ، a million یک میلیون
one billion ، a billion یک بیلیون

تکرار

once یک بار
twice دو بار
three times سه بار
four times چهار بار
five times پنج بار

اعداد ترتیبی

first اول
second دوم
third سوم
fourth چهارم
fifth پنجم
sixth ششم
seventh هفتم
eighth هشتم
ninth نهم
tenth دهم
eleventh یازدهم
twelfth دوازدهم
thirteenth سیزدهم
fourteenth چهاردهم
fifteenth پانزدهم
sixteenth شانزدهم
seventeenth هفدهم
eighteenth هجدهم
nineteenth نوزدهم
twentieth بیستم
twenty-first بیست و یکم
twenty-second بیست و دوم
twenty-third بیست و سوم
thirtieth سی ام
fortieth چهلم
fiftieth پنجاهم
sixtieth شصتم
seventieth هفتادم
eightieth هشتادم
ninetieth نودم
hundredth صدم

باقی واژگان مفید

about یا approximately تقریبا
over یا more than بیشتر
under یا less than کمتر

 

….

گردآوری شده توسط سایت پرمطلب > فرهنگ لغت

www.pormatlab.com/dictionary

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 12 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن